คำอธิบายรายวิชา

Google   Youtube   โรงเรียนพระแสงวิทยา  สพม.11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               โครงงานวิทยาศาสตร์  1              รหัสวิชา ว 20201

ประเภทวิชา   เพิ่มเติม                                                                                   จำนวน 1 หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                                              เวลา   40  ชั่วโมง/ภาค

 

ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล  ฝึก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร  การจักระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้กราฟแสดงข้อมูล  การแปลข้อมูลและการลงข้อสรุป   และกิจกรรมในรูปแบบต่างที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ  การทดลองสิ่งประดิษฐ์และทฤษฎี  วิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  ศึกษาเอกสารและสำรวจธรรมชาติรอบตัวในท้องถิ่น  เพื่อนำไปสู่การระบุปัญหาและหัวเรื่องในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีระบบฝึกทักษะการตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง กำหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยใช้กระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์  การสังเกต  เปรียบเทียบ  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  บันทึกและอธิบาย  การทดลอง  นำเสนอ

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถฝึกทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์  จากประสบการณ์ตรงตามวิธีทางวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม  และลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้

1.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ

3.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการคิดชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์

5.สืบค้นข้อมูล  และอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

6.ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากการสำรวจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

7.สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้  และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลายๆวิธี

8.เลือกเทคนิควิธีการตรวจสอบ  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย  โดยใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสม  และรวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ

9.วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งสมมติฐาน  และความผิดปกติของข้อมูลจาการสำรวจตรวจสอบ

10.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลอง ทำการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล  อภิปรายและสรุป

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s